لیستی از نرم‌ افزارهای BPMS (نرم افزار مدیریت فرآیندهای کسب و کار) معتبر و محبوب در ادامه آمده است:

نرم‌افزارهای BPMS تجاری:

  1. IBM Business Process Manager
  2. Appian
  3. Pega Platform
  4. Bizagi
  5. AuraQuantic
  6. Newgen OmniFlow
  7. Oracle BPM Suite
  8. Nintex Process Platform
  9. TIBCO ActiveMatrix BPM
  10. K2 Platform

 نرم‌افزارهای BPMS متن‌باز:

  1. Camunda BPM
  2. Bonita
  3. Activiti
  4. Flowable
  5. Joget Workflow
  6. Apache ODE
  7. WSO2 Business Process Server (BPS)
  8. Imixs-Workflow
  9. Intalio
  10. ProcessMaker

 در این جدول، نرم‌افزارهای BPMS معرفی شده در قبل از نظر معیارهای مهم مقایسه شده‌اند. امتیازها به صورت عددی از ۱ تا ۱۰ نمایش داده شده‌اند که بیشترین امتیاز ممکن ۱۰ است و بیشترین امتیاز نشان‌دهندهٔ عملکرد برتر در هر معیار است.

 

هزینه خرید هزینه راه‌اندازی هزینه نگهداری زمان راه‌اندازی زمان یادگیری کیفیت پشتیبانی میزان پشتیبانی از BPMN2 میزان فراگیری در بین مشتریان
IBM BPM ۹ ۹ ۸ ۸ ۷ ۹ ۹ ۹
Appian ۷ ۷ ۷ ۷ ۵ ۹ ۹ ۹
Pega Platform ۹ ۹ ۸ ۷ ۷ ۹ ۹ ۹
Bizagi ۷ ۷ ۷ ۷ ۵ ۹ ۹ ۹
AuraQuantic ۹ ۷ ۹ ۵ ۵ ۹ ۹ ۹
Newgen OmniFlow ۹ ۹ ۸ ۷ ۷ ۹ ۹ ۹
Oracle BPM Suite ۹ ۹ ۹ ۹ ۷ ۹ ۹ ۹
Nintex Process Platform ۷ ۷ ۷ ۷ ۵ ۹ ۹ ۹
TIBCO ActiveMatrix BPM ۹ ۹ ۸ ۷ ۷ ۹ ۹ ۹
K2 Platform ۹ ۹ ۸ ۷ ۷ ۹ ۹ ۹
Camunda BPM ۱۰ ۷ ۷ ۷ ۷ ۸ ۹ ۹
Bonita ۸ ۷ ۷ ۷ ۷ ۹ ۹ ۹
Activiti ۸ ۷ ۷ ۷ ۷ ۹ ۹ ۹
Flowable ۸ ۷ ۷ ۷ ۷ ۹ ۹ ۹
Joget Workflow ۸ ۷ ۷ ۷ ۷ ۸ ۹ ۹
Apache ODE ۸ ۷ ۷ ۷ ۷ ۸ ۹ ۹
WSO2 BPS ۸ ۷ ۷ ۷ ۷ ۸ ۹ ۹
Imixs-Workflow ۸ ۷ ۷ ۷ ۷ ۹ ۹ ۹
Intalio ۸ ۷ ۷ ۷ ۷ ۹ ۹ ۹
ProcessMaker ۸ ۷ ۷ ۷ ۷ ۸ ۹ ۹

 

۰/۵ (۰ نظر)